ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI  
Početna stranica AKM
    
Sažeci  • izlaganja 
             • radionica
             • panela
 
 
IZLAGANJA  

Tatjana Aparac-Jelušić: 
  Digitizacija hrvatske pisane 
  baštine u kontekstu globalnog 
  programa za zaštitu pisane 
  baštinem do notnog zapisa
Mihaela Banek, Koraljka 
  Golub i Robert Ravnić:  
  Obrazac za opis izvora 
  (Resource Descriptioon 
  Framework - RDF)
Ana Barbarić:  
  Sučelja WebPAC-a
Dora Bošković: 
  Javnost pristupa muzejskoj 
  građi i muzejskoj 
  dokumentaciji
Sanjica Faletar: 
  Volonteri u knjižnicama i 
  muzejima 
Markita Franulić:  
  Virtualna referalna zbirka:
  distribuirani sadržaji -
  centralizirani metapodaci
Aleksandra Horvat:  
  Javno i tajno uknjižničarskoj 
  struci 
Srećko Jelušić: 
  Za koncepciju suradnje arhiva, 
  knjižnica i muzeja kao dijela 
  nacionalne informacijske 
  infrastrukture
Vedrana Jurčić: 
  Internetom do notnog zapisa
Tinka Katić: 
  FRBR i FRANAR
Sofija Klarin i Damir 
  Pavelić: 
  Uporaba metapodataka u 
  hrvatskom mrežnom prostoru: 
  dva istraživanja
Lana Križaj: 
  Inventari spomenika kulture: 
  standardi i smjernice za 
  njihovu izradu
Želimir Laszlo:  
  Web-art 
Srna Vuković-Mottl, 
  Snježana Radovanlija -  
  Mileusnić i Ines Brenko: 
  Zavičajni fondovi (zbirke) u 
  knjižnicam, muzejim i  
  arhivima republike Hrvatske: 
  rezultati ankete
Irena Pilaš: 
  Mogućnost pristupa službenim 
  publikacijama i državnim 
  informacijama
Hrvoje Stančić: 
  Sustavi zaštite kao preduvjet 
  za dokazivanje autentičnosti 
  digitalnog gradiva
Zoran Svrtan i Andrea 
  Klobučar: 
  Projekti Dokumentacijske 
  službe Muzeja za umjetnost i 
  obrt
Radovan Vrana 
  Povezivanje elektroničkih 
  izvora znanstvenih i stručnih 
  informacija - OpenURL 
  koncept 
Mirna Willer: 
  Metapodaci za upravljanje 
  postupcima zaštite 
  elektroničke građe
Višnja Zgaga, Nikola 
  Albaneže i Goran Zlodi: 
  Računalna obrada donacije 
  “Hrvatske slikarice rođene u 
  19. st.” dr. Josipa Kovačića i 
  ogućnosti korištenja 
  obrađenog sadržaja
Goran Zlodi, Domagoj 
  Maroević i Ana Skrletović: 
  Digitalizacija i obrada vizualne 
  građe na projektu Zaštita 
  kulturne baštine u Hrvatskoj
 RADIONICE  

 
PANEL  

• 
 
Sažeci izlaganja
 
 

Tatjana Aparac-Jelušić  
Odsjek za informacijske znanosti  
Filozofski fakultet u Zagrebu  
  
DIGITIZACIJA HRVATSKE PISANE BAŠTINE U  KONTEKSTU GLOBALNOG PROGRAMA ZA ZAŠTITU PISANE BAŠTINE 
  

Na osnovi teza i preporuka prezentiranih u autoričinu radu na AKM-u 1999., u ovome se izlaganju naglašavaju specifični aspekti digitizacije hrvatske pisane baštine u kontekstu globalnoga programa za zaštitu pisane baštine.  
 
Kako Hrvatska pripada zemljama s dugom tradicijom tiskarstva, a hrvatske knjižnice posjeduju vrijednu stariju građu, u mnogim slučajevima nedostupnu, i sa stajališta bibliografskog nadzora, i sa stajališta njezine pravilne pohrane i pristupa, u radu se napose ukazuje na prednosti metode digitizacije u svjetlu kataložno-bibliografske obrade s jedne strane, te marketinških aktivnosti s druge strane.  
 
Nadalje, u radu će se predstaviti mogući pristupi revitalizaciji posebno vrijednih zbirki stare građe, obraditi načela odabira građe za digitizaciju i problematizirati tehnička pitanja digitizacije sa stajališta manjih knjižnica.  
Mihaela Banek, Koraljka Golub  
Odsjek za informacijske znanosti  
Filozofski fakultet u Zagrebu  

Robert Ravnić  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  
 

OBRAZAC ZA OPIS IZVORA (RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK – RDF) 

Obrazac za opis izvora razvio je Konzorcij World Wide Weba (World Wide Web Consortium), a njegov jesintaktički model infrastruktura koja omogućava sadržajno obilježavanje, razmjenu i ponovnu upotrebu strukturiranih metapodataka. RDF ne propisuje semantiku već pojedinim zajednicama koje opisuju podatke daje mogućnost definiranja vlastite semantičke strukture koja odražava zahtjeve te zajednice. Koristi XML kao opću sintaksu za razmjenu i obradu metapodataka.  
 
RDF primjenjuje standardni način korišenja XML-a za prikazivanje metapodataka u obliku naredbi o svojstvima i odnosima izvora na webu. To može biti bilo koji izvor koji ima web-adresu, dakle web-stranica, grafika, zvuk, film i ostalo. Na primjerima web-mrežnih stranica čiji su sadržaji obrađeni u RDF formatu pokazat će se mogućnosti primjene toga formata te neki od alata za generiranje i  konverziju RDF metapodataka.  
Ana Barbarić  
Odsjek za informacijske znanosti  
Filozofski fakultet u Zagrebu  
 
SUČELJA WebPAC-A

Ubrzani razvoj računala i komunikacijske tehnologije presudno utječe na daljnje usavršavanje javno dostupnih knjižničnih računalnih kataloga (OPAC-a). Kraj devedesetih godina 20. stoljeća obilježava nastanak WebPAC-a (Web OPAC-a) čijim su uvođenjem, danas, zaokupljene mnoge knjižnice. Pristup putem World Wide Web-a knjižničnom katalogu, sigurno je njihova najveća prednost nad tradicionalnim katalozima na listićima i lokalno dostupnim OPAC-ima prve i druge generacije. Uz to, WebPAC-i pružaju pristup daljinski dostupnoj elektroničkoj građi. Polja 856 (Napomena o elektroničkoj lokaciji i načinu pristupa) i 452 (Drugo izdanje u drugom mediju) UNIMARC-a ukazuju na spremnost knjižničarske struke za proširivanjem knjižničnih zbirki građom s interneta. No, nova tehnologija nudi i dodatne mogućnosti obogaćivanja bibliografskih zapisa. Veze (linkovi) prema web-stranicama nakladnika, korporativnih autora, časopisa sa sadržajima i sažecima, samo su neki primjeri koje, trenutačno, možemo pronaći u online bazama podataka, ali ne i u WebPAC-ima. Njihov budući razvoj, zasigurno, sa sobom nosi promjene u oblikovanju sučelja koja bi trebala objedinjavati pristup građi i uslugama pojedinih knjižnica s pristupom najrazličitijim sadržajima i djelatnostima na internetu. Ovaj rad pokušaj je predstavljanja bitnih svojstava i mogućih opcija WebPAC-a, te načina njihovog prikaza korisničkim sučeljem. Na primjerima nekoliko WebPAC-a moguća će se rješenja u oblikovanju sučelja i prikazivanju bibliografskih zapisa pokušati procijeniti sa stajališta učinkovitosti, razumljivosti i jednostavnosti uporabe.  Dora Bošković  
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb  
  

JAVNOST PRISTUPA MUZEJSKOJ GRAĐI I MUZEJSKOJ DOKUMENTACIJI 

U ovom će se radu pokušati objasniti zbog čega muzealci u vrijeme stremljenja ka što većoj slobodi pristupa podacima, još uvijek definiraju korisnika svoje neobjavljene i neizložene muzejske građe te neobjavljene muzejske dokumentacije odnosno definiraju svrhu pod kojom korisnik može pristupiti tim podacima te uvjete pod kojima ih može koristiti. Ta relativno stroga ograničenja korisnika i njihovih ovlasti regulirana su u Hrvatskoj odredbama Zakona o muzejima, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te Zakona o autorskom pravu, koji uređuje autorske, nasljedničke i vlasničke odnose. Prema tim zakonskim odredbama ograničuje se pravo korisnika = svakog poreznog obveznika, da dobije uvid u stručno poslovanje, tj. djelovanje ustanove koja se financira i s njegovim – korisnikovim – doprinosom. Muzealci za to ograničavanje prava nalaze opravdanje u jedinstvenosti jedinice muzejske građe, brizi za njezin opstanak i sigurnost te uvjetima pod kojima su predmet dobili u posjed. Ali, isto tako, muzealci štite svoju ulogu stvaratelja muzejske dokumentacije, odnosno stvaratelja muzealnosti jedinice svoje građe. Hrvatska muzejska zajednica uklapa se, s ovakvim stavom, u načela pristupa muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji drugih europskih i izvaneuropskih muzejskih zajednica.   
Sanjica Faletar 
Odsjek za informacijske znanosti  
Filozofski fakultet u Zagrebu   
 
VOLONTERI U KNJIŽNICAMA I MUZEJIMA

Društvene, ekonomske i tehnološke promjene koje su bitno izmjenile okruženje u kojem knjižnice i  muzeji djeluju uvelike utječu na rad ovih ustanova. Kako bi se spremno nosile s novonastalom situacijom i uspješno obavljale svoje zadatke, te zadržale ulogu informacijskih i kulturnih središta, knjižnice i muzeji se moraju mijenjati.  
 
U kontekstu cjelokupnog upravljanja muzejima i knjižnicama danas, upravo osoblje kao najvažniji organizacijski izvor dobiva sve veću pozornost. U posljednjem desetljeću, uz plaćeno osoblje, u knjižnicama i muzejima širom svijeta, sve češće se angažiraju i volonteri. Njih prepoznaju kao ravnopravne i jednakovrijedne članove radne zajednice i tako postaju jedan od nezanemarivih izvora kojima knjižnice i muzeji također trebaju promišljeno upravljati. 
U ovom će se radu pokušati dati uvid u osnovne karakteristike rada s volonterima te dati osnovne smjernice za uspješno korištenje njihovim uslugama u dvjema usko povezanim ustanovama brige za baštinu – knjižnicama i muzejima.  

Markita Franulić
Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
VIRTUALNA REFERALNA ZBIRKA
DISTRIBUIRANI SADRŽAJI – CENTRALIZIRANI METAPODACI

U izlaganju će se predstaviti neke od ideja iznijetih na seminaru Digital Cultural Heritage II, održanom u srpnju 2001. u McLuhan Instituteu u Maastrichtu (Nizozemska), osobito ideje voditelja Instituta Kim H. Veltman. 
 
Kroz povijest, od Aleksandrijske knjižnice do Britanskog muzeja, postoje brojni primjeri težnji i realizacija projekata centraliziranog znanja. Razvoj interneta omogućio je da se napusti ideja centraliziranih sadržaja koji su se pokazali nepraktičnim te je širom otvorio mogućnost pristupa distribuiranim sadržajima – distribuiranom znanju. Takvi sadržaji nalaze se i u baštinskim ustanovama, kao što su knjižnice, muzeji i arhivi. Digitalizacijom građe i stvaranjem sustava metapodataka korisnicima se omogućuje pristup toj građi, kao i precizni odgovori na njihove zahtjeve. 
 
Tradicionale knjižnice posjeduju zbirke referalne građe s različitim pomagalima koja pomažu čitateljima i istraživačima pri pronalaženju građe. 
 
U svijetu distribuiranih sadržaja različitih pojedinačnih zbirki potrebno je centralizirati metapodatke u svojevrsnu virtualnu ili digitalnu zbirku metapodataka koja bi bila opći okvir za pretraživanje građe knjižnica, muzeja, galerija i ostalih digitaliziranih zbirki tj. vodila bi  prema distribuiranim sadržajima u knjižnicama, muzejima, galerijama i drugim ustanovama.
Hrvatska AKM zajednica vrlo je rano prepoznala potrebu za stvaranjem okvira za međusobnu suradnju baštinskih ustanova. Određena podloga za to stvorena je i na AKM seminarima. Autorica smatra da bi bilo potrebno ustanoviti radno tijelo koje bi radilo na uspostavljanju hrvatske digitalne meta-referalne baze (popisi imena hrvatskih autora, zemljopisnih naziva i dr.) s kojom bismo se mogli uključiti u buduću europsku i svjetsku meta-referalnu bazu. Europska zajednica podržava financiranje projekata koji se bave metapodacima, pa bi mogućnosti i načine realizacije trebalo potražiti i u okviru takvih projekata.
  

Aleksandra Horvat  
Odsjek za informacijske znanosti  
Filozofski fakultet u Zagrebu  
  
  
JAVNO I TAJNO U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCI 
  
U svojoj novoj knjizi objavljenoj 2000. godine, u kojoj govori o trajnim vrijednostima knjižničarske struke, Michael Gorman među te vrijednosti ubraja odanost intelektualnoj slobodi i zaštitu privatnosti. Zalaganje za intelektualnu slobodu za knjižničara znači ne samo odupiranje cenzuri, već i aktivan rad na pospješivanju protoka informacija i njihove dostupnosti javnosti.  Zaštita privatnosti podrazumijeva pravo pojedinaca da neke informacije ne budu dostupne javnosti. Te su dvije vrijednosti, dakle, na prvi pogled u opreci, pa zalaganje za obje iziskuje uspostavljanje točno određenih pravila prema kojima bi se knjižničar mogao ravnati u svakodnevnom radu i postupanju. Osim osobnih podataka o svojim korisnicima, u koje stječe uvid u svom poslu, knjižničar može doći u priliku da štiti podatke o sebi i svom stručnom radu ili, pak, podatke o svojoj ustanovi. Knjižničar, dakle, mora znati što je javno, a što tajno. U radu će se najprije definirati pojmovi intelektualne slobode i zaštite privatnosti, a posebno će se spomenuti promjene u dosadašnjim shvaćanjima ta dva pojma izazvane nastankom globalne mreže. Zatim će se izložiti međunarodne i nacionalne zakonske odredbe koje obvezuju knjižničara na poštovanje intelektualne slobode i privatnosti. Opisat će se stav međunarodne stručne udruge prema tim pitanjima. Na primjerima iz naših javnih knjižnica pokazat će se kako se štite podaci o korisnicima i njihovim čitateljskim navikama.  


 
      
Srećko Jelušić  
Filozofski fakultet u Osijeku  
ZA KONCEPCIJU SURADNJE ARHIVA,  KNJIŽNICA I MUZEJA KAO DIJELA NACIONALNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE 

Autor u ovom radu polazi od uvjerenja da je ideja o uspostavi suradnje arhivista, knjižničara i muzealaca, zamišljena kao susret praktičara i teoretičara na seminarima Arhivi, knjižnice i muzeji originalna, potrebna i korisna.   
Zbog stalnih i brzih promjena na području računalno podržane razmjene informacija i na području telekomunikacija na svjetskoj razini, zbog nepostojanja nacionalne informacijske strategije u Hrvatskoj, te mnogih koncepcijski neriješenih pitanja u arhivistici, knjižničarstvu i muzeologiji autor će na osnovi radova  stranih i domaćih autora pokušati utvrditi prevladavajuće koncepcijske tendencije koje u kontekstu Interneta i globalne informacijske infrastrukture  govore o potrebama i mogućnostima suradnje arhiva, knjižnica i muzeja.   
Na osnovi teorijskih radova  i postojeće zakonske regulative za arhive, knjižnice i muzeje u Hrvatskoj, autor će pokušati utvrditi pretpostavke suradnje na planu izgradnje digitalnih arhiva i knjižnica, te virtualnih muzeja.   
Autor polazi od pretpostavke da bi opisana analiza i njeni rezultati mogli potaknuti izradu načela suradnje arhivista, knjižničara i muzealaca u koncipiranju tog segmenta nacionalne informacijske strategije.    
 
  
  
Vedrana Juričić  
Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Zagreb  
  
INTERNETOM DO NOTNOG ZAPISA 

Internet je već dulje vrijeme vrlo zanimljiv multimedijski izvor različitih glazbenih sadržaja, što glazbi u njezinoj auditivno-vizualnoj pojavnosti (zvučni zapis i notna slika) iznimno pogoduje. Tako su se uporedo s tehnološkim obogaćivanjem interneta, na njemu počele pojavljivati grafičke datoteke koje su sadržavale notnu sliku te zvučne glazbene datoteke. Obje se danas javljaju u više formata zapisa, od grafičkih su to .gif i .jpg, a među zvučnima trenutačno je još uvijek najčešći .mp3 format.  
Dok je među zvučnim snimkama na internetu prevladala tzv. zabavna glazba, u čemu je medijsku i pravnu prašinu podigao sve donedavno besplatni Napster program, čiji se sljedbenik WinMX još uvijek postojano kreće besplatnim kanalima, notni zapisi opstaju na internetu bez velike medijske pozornosti, a time i popularnosti. Jasni su i postojani uvjeti njihove dostupnosti. Tako su zabavnoglazbeni izvori komercijalizirani i naplaćuju se, dok se u ponudi naslova klasične glazbe pronalaze i besplatni izvori. Samo je po sebi razumljivo da u tom slučaju u obzir dolaze kraće skladbe.  
U potrazi za takvim sadržajima uporabljaju se standardni web-pretraživači i specijalizirani, tematski usmjereni glazbeni portali. Pretražuju se po izvanglazbenim elementima koji opisuju glazbene sadržaje autorskim podatkom, naslovom ili predmetom. Spomenuto je u većini slučajeva namijenjeno širokoj publici, u cilju amaterskog i rjeđe profesionalnog izvođenja.  
Znanstvenicima je na raspolaganju najsofisticiraniji pristup notnom tekstu. Radi se o međunarodnom projektu RISM (Répertoire International des Sources Musicales), koji na adresi http://www.rism.harvard.edu omogućuje pretraživanje notnog izvora putem kodiranog upita notnog incipita. Riječ je, dakle, o pretraživanju glazbenim elementima tj. notama u alfanumerički kodiranom obliku. Projektom su obuhvaćeni isključivo rukopisni notni izvori starije provenijencije (do otprilike kraja 19. stoljeća). Kako je istome svrha evidentiranje i identifikacija rukopisne građe u svrhu znanstvene obrade i analize, a ne izvođenje, potpuni se notni zapis nalazi samo na lokalitetu gdje je rukopis pronađen i pohranjen. Zbog obimnosti projekta za sada se još uvijek ne razmišlja o full text bazi podataka.    

Tinka Katić  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  
  
FRBR i FRANAR 
  
Ovo je izlaganje logičan nastavak prošlogodišnjeg izlaganja pod naslovom Funkcionalni zadaci bibliografskih zapisa i UNIMARC format : strukturiranje strojno čitljivog zapisa za staru knjigu, u kojem je model entitet-odnos razmotren u odnosu na format UNIMARC te opisana struktura strojno čitljivog zapisa za staru knjigu utemeljena na načelima definiranim u studiji Functional requirements for bibliographic records. Uz ostale moguće primjene modela entitet-odnos, u uvodnom dijelu tog izlaganja istaknuta je važnost definiranja funkcionalnih zadataka preglednih kataložnih jedinica koji bi bili komplementarni funkcionalnim zadacima bibliografskih zapisa. Istraživanje mogućnosti primjene modela entitet-odnos i na pregledne kataložne jedinice, odnosno definiranje funkcionalnih zadataka preglednih kataložnih jedinica povjereno je Radnoj grupi za funkcionalne zadatke i obrojčavanje preglednih kataložnih jedinica (The Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records - FRANAR).  
 
U ovom će se izlaganju dati kratak pregled aktivnosti Radne grupe za funkcionalne zadatke i obrojčavanje preglednih kataložnih jedinica, od njezina osnutka 1999. do danas i predložiti model povezivanja bibliografskih zapisa sa zapisima preglednih kataložnih jedinica, kao što to već funkcionira u integriranim bibliografskim i normativnim bazama podatka.  Sofija Klarin  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  

Damir Pavelić  
Knjižnica Ekonomskog Fakulteta, Zagreb  
  

UPORABA METAPODATAKA U HRVATSKOM 
AKM MREŽNOM PROSTORU 
DVA ISTRAŽIVANJA 
  

Tema standardizacije i uporabe metapodataka zauzimala je značajno mjesto na dosadašnjim AKM seminarima: bila je zastupljena u  većem broju radova, o njoj se raspravljalo u okviru panela i radionica. Potreba razmatranja metapodataka proizašla je iz temeljnog cilja AKM seminara - pronalaženja mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, odnosno *... nužnosti otvaranja (...) prema srodnim ustanovama kako bi korisnik mogao dobiti što potpuniji, točniji i kompetentniji odgovor na svoj upit jedinstvenim, koherentnim pristupom različitim izvorima podataka.*  
Povezivanje različitih izvora podataka triju struka započelo je suradnjom pri definiranju opisa jedinice građe/gradiva standardiziranim metatapodacima. Prihvaćanje takvog opisa, primjerice u formatu Dublin Core, trebalo bi rezultirati ne zamjenom postojećih standarda svake struke AKM zajednice već njihovom interoperabilnošću i to na dvije razine: boljim pretraživanjem i razmjenom zapisa.  U zaključcima 3. seminara (1999.) iskazana je potreba za izradom uputa, razmatranjem implementacije, organizacije podrške i promocije uporabe DC-a u elektroničkim dokumentima.  
U radu ćemo osvijetliti trenutno stanje DC-a u hrvatskoj AKM zajednici i izvan nje: navest ćemo primjere uporabe i promocije uporabe DC-a. Posebno će biti prikazani razultati ankete o uporabi metapodataka provedene među elektroničkim nakladnicima u travnju 2001. i istraživanje uporabe metapodataka u mrežnim publikacijama AKM institucija.  
Lana Križaj  
Ministarstvo kulture  
Uprava za zaštitu spomenika baštine  
  
INVENTARI SPOMENIKA KULTURE - STANDARDI I SMJERNICE ZA NJIHOVU IZRADU 

Spomenički inventari su, najjednostavnije rečeno, popisi spomenika kulture nekog područja ili popisi određene vrste spomenika na nekom području, a kako najčešće govorimo o nacionalnim inventarima, oni obično obuhvaćaju cjelokupni spomenički fond pojedine zemlje. Osnovna im je namjera osiguravanje baze znanja neophodne za rad na održavanju i zaštiti kulturne baštine, ali isto tako služe i kao podloga za izradu prostornih i urbanističkih planova, za znanstvena istraživanja kulturno-povijesnog i umjetničkog nasljeđa, a podaci pohranjeni u njima mogu biti korisni i muzejima, knjižnicama, arhivima, obrazovnim ustanovama i još mnoštvu potencijalnih korisnika s područja kulture i kulturne baštine. 
 
Spomenički inventari mogu se voditi u obliku klasičnih kartoteka, ali danas pod tim pojmom podrazumijevamo ponajprije računalne baze podataka, koje putem interneta ubrzano postaju sve dostupnije širokom krugu korisnika.  
 
Inventare spomenika kulture najčešće izrađuju institucije za zaštitu kulturnog nasljeđa, koje u tu svrhu obično imaju ustrojene posebne informacijsko-dokumentacijske službe, tzv. INDOK-centre. U Hrvatskoj je za izradu Središnjeg inventara kulturne baštine zadužen INDOK-centar koji djeluje unutar Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.  
Danas postoji cijeli niz međunarodnih smjernica i preporuka za izradu spomeničkih inventara, kojima je, ovisno o široj kategoriji kojoj spomenik pripada (tj. radi li se o arheološkom lokalitetu, povijesnoj cjelini, pojedinačnoj građevini ili pak pokretnom spomeniku), definiran sadržaj i opseg podataka neophodan za njegovu preciznu identifikaciju. Osnovna svrha takvih dokumenata jest pospješivanje komunikacije između nacionalnih i međunarodnih institucija zaduženih za dokumentiranje i zaštitu kulturnog nasljeđa, ali isto tako i pružanje pomoći zemljama koje tek počinju razvijati svoje dokumentacijske sustave na tom području.  
Stoga će u radu biti predstavljene važnije od tih smjernica i preporuka, s osvrtom na dosadašnja hrvatska iskustva na tom području i mogućnosti primjene predloženih standarda, a posebno će biti istaknuta potreba razvijanja ujednačenog nazivlja i klasifikacije spomenika kulture.  


Želimir Laszlo  
Muzejsko dokumentacijski centar, Zagreb  
 

WEB ART 

U izlaganju će biti riječi o relativno novoj pojavi u likovnoj umjetnosti koja se javlja usporedo s pojavom računala. Računalo je zamijenilo kist i umjetnine su se proizvodile korištenjem računala. Isprva su se one otiskivale na papir, a kasnije više i nisu izlazile iz računala. Takva umjetnost nazivala se e-art ili computer art. Ona je bila ograničena mogućnostima računala, a kako su se one povećavale tako je i e-art postajao raznolik i sofisticiran. Kada su računala postala sredstvom koje je omogućavalo globalno komuniciranje, pojavila se umjetnost koja je sebe nazivala Internet-art, cyber-art ili web-art. Ona računa na recepciju diljem svijeta bez ograničenja uz uvjet da se pojavljuje na globalnoj mreži. Ova umjetnost doslovno djeluje u globalnom okruženju.  
Nijedna od sintagmi koje smo spomenuli nema jasnu definiciju. Zbog toga će se, ako nekom tražilicom pokušate na webu konzumirati djela web-arta, pojaviti nepregledno mnoštvo adresa. Sve to što se pojavljuje možemo svrstati u nekoliko velikih grupa. Pod web-artom mnogi podrazumijevaju sve što ima bilo kakve veze s artom tj. likovnom umjetnošću. Naći ćete bezbroj adresa muzeja, galerija, privatnih stranica umjetnika, prodajnih i aukcijskih stranica... Svima je njima zajedničko da samo prezentiraju, pokazuju, prikazuju stvarna djela sačinjena od realnog materijala, dakle prave slike, skulpture i sl. No i njih možemo svrstati u dvije podgrupe. U prvoj su prikazi realnih muzeja, njihovih stalnih postava ili povremenih izložbi. To su stranice pojedinih muzeja, galerija... Njihov je zadatak da prikažu djela iz fundusa neke ustanove. Onima koji iz bilo kojeg razloga ne mogu posjetiti Washington Gallery, mogu to učiniti na web-stranicama tog muzeja. Mnoge od ovakvih stranica koncipirane su tako da pokazuju samo dio atraktivnog fundusa, pa stranice djeluju kao poziv na posjetu. U drugoj su pravi virtualni muzeji i virtualne izložbe. Ovakve izložbe ne možete fizički posjetiti. Dostupne su samo na web-u. One spajaju ono što u realnosti iz raznih razloga nije spojivo. Ono što one prikazuju raspršeno je na više lokacija koje su samo zbog neke teme na webu objedinjene.  
Pod sintagmu web-art smatra se i sva sila stranica na kojima se nude gotovi simboli, pozadine i tehnike za izradu web-stranica. To su stranice za dizajnere web-stranica i one nas ovdje posebno ne zanimaju.  
Što bi onda ostalo u nekom pretpostavljenom užem pojmu web-arta. To očito nije, ili nije svaki e-art, computer-art, jer je tu računalo samo sredstvo, a nema ni globalnog aspekta. Prostor u kojem živi web-art jest globalna mreža. Neki kažu paučina. Bez nje nema ni te umjetnosti. No, postoji li uopće takva umjetnost? Postoji, kako da ne! Ima je i u nas. Pokazuje to primjer umjetnice Andreje Kulunčić koja je proizvela projekt, performance, koji bez weba ne može egzistirati.  
Web-djela (evo kako same od sebe nastaju nove sintagme) često povezuju sliku, pokret, pisanu riječ u jedno djelo. Jednako tako od konzumenta često traže sudjelovanje, interakciju bez koje nema ni djela.  
U povijesti čuvanja kulturne baštine, arhivi su čuvali pisane dokumente, knjižnice knjige, muzeji likovna djela. Može li se na isti takav stari, tradicionalan način čuvati djela web-arta? Teško. Zbog multimedijalne prirode web-arta tradicionalni oblici čuvanja više ne pomažu mnogo. Mogu li se djela web-arta muzealizirati? Mogu, dakako. Kako MOMA (Museum of Modern art) čuva suvremena likovna djela tako MOWA (Museum of Web Art) čuva djela  web-arta. To je pravi muzej. Ima fundus, postav, mogućnost razgledavanja, edukativni program itd. Jedino što ne postoji kao zgrada nego samo na webu i što joj predmeti nisu materijalni (u tradicionalnom smislu te riječi). O teorijskim posljedicama takvog muzeja na poimanje i definiciju muzeja teško je za sada uopće što kratko, a suvislo progovoriti. No, jedno je sigurno. Naše poimanje muzeja, muzejske građe, muzejske djelatnosti i sl.ne samo da će su u budućnosti mijenjati, nego se već, uglavnom bez našeg znanja i mimo naše privole, promijenilo.  
  
Srna Vuković-Mottl  
Gradska knjižnica, Zagreb  

Snježana Radovanlija-Mileusnić  
Muzejsko dokumentacijski centar, Zagreb  

Ines Brenko  
Državni arhiv u Zagrebu  
  

ZAVIČAJNI FONDOVI (ZBIRKE) U KNJIŽNICAMA, MUZEJIMA I 
ARHIVIMA REPUBLIKE HRVATSKE 
REZULTATI ANKETE 
  

Na inicijativu Komisije za zavičajne zbirke HKD-a, a u suradnji s MDC-om i Državnim arhivom u Zagrebu, provedena je anketa o stanju zavičajnih fondova u Republici Hrvatskoj. Dva su glavna razloga ankete. U prvom smo redu željeli dobiti pregled o stanju zavičajnih fondova tj. zavičajnih zbirki u tri tipa ustanova koje sakupljaju takvu građu. To su narodne knjižnice, muzeji i arhivi. Kako su narodne knjižnice zakonom obvezne da sakupljaju takvu građu, one su i najzastupljenije. Na upitnik je odgovorilo 58 narodnih knjižnica, 30 muzejskih i 12 arhivskih knjižnica. Pitanja su se odnosila na veličinu fondova zavičajne građe, na vrstu građe, smještaj, zaštitu, nabavu, kataloge, korisnike, korištenost, te računalnu obradu.  
 Drugi je razlog ove ankete bio da nađemo način kako bi se, za što bolju informaciju naših korisnika, ta zajednička vrsta građe u arhivima, knjižnicama i muzejima povezala skupnim online katalogom.  
  
Irena Pilaš  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  
  
MOGUĆNOST PRISTUPA SLUŽBENIM PUBLIKACIJAMA 
I DRŽAVNIM INFORMACIJAMA 
  

Službene publikacije i državne informacije izrađuju i izdaju državna tijela i agencije u okviru svoje osnovne djelatnosti. Cilj im je informiranje građana o svom djelovanju i radu kao osnovno demokratsko pravo građana na dostupnost informacija. Službene su publikacije informacijski izuzetno vrijedni izvori, koji tematski obuhvaćaju vrlo mnogo područja.  
Službene publikacije i državne informacije javljaju se danas na različitim medijima – od izvora informacija u elektroničkom obliku, CD-ROM bazama podataka, na mikrooblicima, do klasičnih, tiskanih publikacija.  
 Kako je zadatak službenih publikacija i državnih informacija osigurati što veću dostupnost tih informacija što širem krugu korisnika, kao temeljno ljudsko pravo na opću dostupnost informacija, ove publikacije javljaju se u velikom broju na svim medijima, a među prvima su bile dostupne na internetu, i to najčešće u cjelovitim izdanjima.  
 U izlaganju prikazat će ae službene publikacije Republike Hrvatske  i odabrani primjeri iz drugih zemalja i međunarodnih udruženja koje se mogu pratiti na više medija. Osobita će se pozornost  posvetiti službenim glasilima (npr. Narodne novine RH) i dati  primjeri  dostupnosti tj. mogućnosti pristupa i uvjeti korištenja službenih glasila (official gazette) u elektroničkom obliku iz  drugih zemalja i Europske Unije.  
Hrvoje Stančić  
Odsjek informacijske znanosti  
Filozofski fakultet u Zagrebu  
  
SUSTAVI ZAŠTITE KAO PREDUVJET ZA DOKAZIVANJE 
AUTENTIČNOSTI DIGITALNOGA GRADIVA 
  
  

 U radu autor konstatira da postoji trend digitalizacije gradiva, te da gradivo sve više nastaje u digitalnom obliku. On, nadalje, uočava da ustanove poput arhiva, knjižnica i muzeja sve više nude sadržaje svojih fondova putem weba. Iako su ti sadržaji uglavnom nedovoljne kvalitete za reprodukciju, koja bi bila bliska izvorniku, postoje i situacije u kojima se nudi gradivo baš takve, visoke kvalitete. Uzimajući u obzir obje činjenice, autor naglašava da zaštita digitalnoga gradiva ima dvojaku ulogu: zaštitu od neovlaštenog pristupa, kopiranja i daljenjeg distribuiranja, te dokazivanje autentičnosti gradiva. U radu stoga objašnjava mehanizme zaštite poput šifriranja simetričnim i javnim ključem, digitalnih potpisa, digitalnih certifikata, digitalnih vodenih žigova, te šifriranih omotnica. Autor posebice ističe potrebu za stvaranjem certifikacijske službe, koja djeluje neovisno o bilo kojoj instituciji, kao okosnice za dokazivanje autentičnosti digitalnoga gradiva. Time želi upozoriti na važnost razvoja infrastrukture za upravljanje digitalnim certifikatima, jer je ona nužna za provjeru identiteta (pravne) osobe koja je na određeno gradivo stavila digitalni potpis. Autor zaključuje da je razumijevanje problematike zaštite digitalnog gradiva, kao i njezino dosljedno primjenjivanje preduvjet za moderno poslovanje AKM institucija, pri čemu korisnici mogu provjeriti autentičnost digitalnog gradiva, tj. njegovu vjernost originalu, a institucije dokazati vlasništvo nad određenim digitalnim gradivom.  
  Zoran Svrtan  
Andrea Klobučar  
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb  
 

PROJEKTI DOKUMENTACIJSKE SLUŽBE 
MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT 

Muzej za umjetnost i obrt jedan je od najvećih muzeja u Hrvatskoj. U skladu sa svojom velićinom i ugledom Muzej za umjetnost i obrt uvijek je bio prvi ili među prvima koji su uvodili moderne informacijske tehnologije u svoj rad. Ovim člankom želi se dati kratki pregled dosadašnjih nastojanja, te prikazati plan rada za predstojećih nekoliko godina.  
Zadaci muzeja u svakom su društvu isti: prikupljati, štititi, proučavati i prezentirati materijalna svjedočanstva o čovjeku i njegovoj okolini. Pojavom novog, demokratskog, svakome podjednako dostupnog medija - svjetske mreže računala - interneta, muzeji su se našli pred novim zadatkom i izazovom - približiti svoje sadržaje što većem broju korisnika, i to ne samo lokalno, u svojim izložbenim prostorima, nego i korisnicima širom svijeta.  
Cilj nam je izgraditi multimedijske baze podataka te predstaviti našu građu na vlastitoj web-stranici i lokalnim info-punktovima u samom Muzeju kako bi što više olakšali korisniku pristup i pretraživanje naših fondova. No da bi došli do toga da naše fondove možemo predstaviti na internetu, trebamo obaviti velik i spor posao: unošenje podataka u računalo. Kako teče proces digitalizacije u Muzeju za umjetnost i obrt, pokazat ćemo na primjerima Dijateke, Fototeke i Hemeroteke muzeja.  
Radovan Vrana  
Odsjek za informacijske znanosti  
Filozofski fakultet u Zagrebu  
  
POVEZIVANJE ELEKTRONIČKIH IZVORA ZNANSTVENIH 
I STRUČNIH INFORMACIJA – OpenURL KONCEPT 
  

U radu se razmatra problem kako povezati radove (najčešće su to bibliografske jedinice) u različitim elektroničkim izvorima i pritom prenijeti dovoljno metapodataka za njihovo što točnije identificiranje i dohvat na korisnikom zahtjev. Uz pitanje povezivanja, tu je i pitanje pristupa i otvorenosti takvih veza prema svim izvorima na kojima se može pronaći nečiji rad (pristupna šifra, plaćanja pristupa itd.). Primjeri povezivanja različitih radova u elektroničkom obliku (članci u elektroničkim časopisima, baze podataka itd.) pokazuju na koji način je moguće ostvariti povezivanje sadržaja prema naprijed i prema natrag (gledano na vremenskoj crti), što predstavlja jedan od zahtjeva znanstvene zajednice za pristup većem broju radova s jednog mjesta bez obzira na izvor i datum objave. Koje su mogućnosti primjene u Hrvatskoj s obzirom na vrlo mali broj stalnih elektroničkih izvora informacija koje nude svoje sadržaje putem interneta? Koji su problemi povezivanju radova s obzirom na njihovo jedinstveno identificiranje na internetu, promjenjivost internet adresa, moguće privatnosti nekih podataka koji se prenose internetom i mogućnost šire primjene ovog koncepta i njegove stanardizacije? OpenURL može odgovoriti samo na neka od tih pitanja, ali pomaže rješavanje problema povezivanja radova u elektroničkoj okolini općenito.  
   
Mirna Willer  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  
  
 
METAPODACI ZA UPRAVLJANJE POSTUPCIMA ZAŠTITE 
ELEKTRONIČKE GRAĐE 
  

 Kad se na dosadašnjim seminarima govorilo o metapodacima, pažnja se obraćala deskriptivnim metapodacima relevantnim za organiziranje informacija o objektima o kojima brinu arhivi, knjižnice I muzeji, a, u vezi s time, i metapodacima za otkrivanje izvora na mreži. Također se raspravljalo o mogućoj interoperabilnosti metapodataka u okviru internetske tehnologije. Ovo će izlaganje, kao nastavak prethodnih, prikazati metapodatke za upravljanje postupcima zaštite digitalne građe.  
 U tehnološkom okruženju koje se brzo mijenja treba riješiti problem tehnološke zastare dugoročna zaštita velike količine digitalnih dokumenata. Zbog toga je potrebno sakupiti ključne informacije o današnjoj obradi podataka kako bi se osigurao pristup tim dokumentima u budućnosti. Te tehnološke informacije predmet su ovoga izlaganja; deskriptivne, administrativne i legalne informacije izvan su njegova obuhvata.  
 U izlaganju će se prikazati OAIS (Open Archival Information System) model i njegova primjena u projektu NEDLIB (Networked European Deposit Library) Europske komisije koji je definirao koncept Depozitarnog sustava za elektroničke publikacije (Deposit System for Electronic Publications – DSEP). Model DSEP definira 8 elemenata metapodataka i 38 podelemenata prema klasifikaciji informacijskih objekata OAIS-a. Model predlaže i slojevitu informacijsku analizu digitalnog dokumenta kako bi se popisale sve informacije koje su dio obrade podataka niza bitova. Uočena je potreba da se ti elementi metapodataka stvaraju automatski kako bi se omogućilo upravljanje velikom količinom dokumenata.  Višnja Zgaga 
Muzejsko dokumentacijski centar, Zagreb 

Nikola Albaneže 
Kabinet grafike  
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 

Goran Zlodi 
Odsjek za informacijske znanosti 
Filozofski fakultet u Zagrebu 
 

RAČUNALNA OBRADA DONACIJE "HRVATSKE SLIKARICE ROĐENE
U DEVETNAESTOM STOLJEĆU" DR. JOSIPA KOVAČIĆA
I MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OBRAĐENOG SADRŽAJA

Uz uobičajenu obradu građe u muzejskom informacijskom sustavu M++ u izlaganju će biti prikazane specifičnosti računalne obrade donacije "Hrvatske slikarice rođene u devetnaestom stoljeću" dr. Josipa Kovačića. One proizlaze iz specifičnosti same zbirke, a u izlaganju će se tako, kao primjer specifičnosti uočljive putem analize motiva što su ih slikarice uzimale za svoj predložak, prikazati njihova računalna obrada. U samom informacijskom sustavu, struktura motiva razrađena je uz pomoć tezaurusa, na način da se širi pojam razrađuje na uže pojmove poput sljedećih primjera: "krajolik" - "riječni krajolik" ili "portret" - "ženski portret". Tako razrađena kategorija motiva (njihovim hijerarhijskim povezivanjem) omogućuje pregledan i lak uvid u sadržajno-tematske značajke opusa pojedinih autorica te omogućuje da se pretraživanje proširi (obuhvaćanjem svih užih pojmova u određenoj hijerarhiji ili suzi (uporabom određenog užeg pojma). U tezaurusu su izrađene i uputnice za istoznačne oblike (za navedene primjere: "krajolik, riječni" i "portret, ženski") koje pri obradi i pretraživanju služe kao svojevrsne dodatne pristupne točke. 

Budući da su slikarice zastupljene u zbirci bile prisiljene - zbog društvenih konvencija i statusa koji su zauzimale u njemu - djelovati na umjetničkoj margini (koja je s vremenom bivala ipak sve manjom), osobita je pozornost u prezentaciji zbirke posvećena kulturološkom i socijalnom okviru njihova stvaralaštva. Mogućnosti umjetničkog školovanja i prezentacije (izložbe), ali i rodbinske te društvene veze izraz su tog okvira koji je uvjetovao i njihove karijere. U izlaganju će biti prikazane mogućnosti bilježenja, obrade i daljnjeg korištenja takvih kontekstualnih informacija u računalnom okruženju. 

Uz uobičajene mogućnosti ponovnog korištenja već obrađenog i digitaliziranog sadržaja (ispis inventarnih zapisa, kataloških jedinica, vizualnih podataka...), prikazat će se i mogućnosti korištenja takvih sadržaja na webu, i to na dva načina: generiranjem statičnih html/xml stranica (obogaćenih odgovarajućim DC zapisom) te dinamičkim generiranjem iz baza podataka u obliku pretraživog online kataloga. 
 


Goran Zlodi 
Domagoj Maroević 
Ana Skrletović 
Odsjek za informacijske znanosti 
Filozofski fakultet u Zagrebu 
  

DIGITALIZACIJA I OBRADA VIZUALNE GRAĐE NA PROJEKTU ZAŠTITA I KOMUNICIRANJE KULTURNE BAŠTINE U HRVATSKOJ
  

U izlaganju će biti predstavljene osnovne značajke digitalizacije i obrade vizualne građe te rezultati i iskustva stečeni na projektu Zaštita i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj. Sve veća uporaba vizualne građe (multimedijski sadržaji na Internetu i CD-ROM izdanjima) te njena važnost kao izvora cijelog niza različitih vrsta informacija nameću potrebu za sustavnom obradom vizualne građe, kako bi se omogućilo njeno pronalaženje.  

Sustavi za digitalizaciju i obradu vizualne građe često moraju zadovoljiti različite svrhe. U navedenom projektu, sustav je zamišljen kao pomoćni alat pri istraživačkom radu i pripremi nastave, dok bi u muzejima mogao služiti kao potpora u provođenju funkcija zaštite, istraživanja i komuniciranja. Bez obzira radi li se o digitalizaciji postojećih fototeka ili obradi građe koja je već u digitalnom obliku, potrebno je odrediti svrhu, ciljeve te moguće korisnike sustava i sukladno tome provoditi obradu. 

Uz osnovne značajke slikovnih baza podataka te same digitalizacije (skeniranja), u izlaganju će biti opširnije izložena problematika obrade građe. Obrada vizualne građe može se podijeliti na formalnu i sadržajnu obradu. Formalna obrada obuhvaća podatke o vrsti građe, mjerama, snimanju (autor, mjesto, vrijeme), autorskom pravu te identifikacijskim oznakama. Sadržajna obrada, pri kojoj se identificiraju i indeksiraju razni slojevi sadržaja i značenja prisutni u građi, zbog svoje će se kompleksnosti podrobnije obraditi u izlaganju, te potkrijepiti odgovarajućim primjerima iz prakse.   

Sažeci radionica 
 
Za sada pogledajte navedene teme u Programu. 
 
 
 
Sažeci panela 
 
Za sada pogledajte navedene teme u Programu.