Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 13
Sažeci
Upute
Popis postera

 

 

 

ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture
13. seminar:  Rovinj, 25.-27. studenoga 2009.

Upute autorima izlaganja | Upute voditeljima i izlagačima na radionicama | Upute autorima postera

UPUTE AUTORIMA IZLAGANJA

Poštovani,

budući da se i za 13. seminar priprema zbornik radova, molimo vas da do 31. prosinca 2009. pošaljete cjelovite tekstove svojih priloga na sljedeće adrese: sfaletar@ffos.hr i mwiller@unizd.hr. Tekstove molimo slati kao privitak elektroničkoj poruci. Radovi se recenziraju, i ukoliko je potrebno, vraćaju autorima na popravak.

Pri oblikovanju priloga potrebno je pridržavati se dolje navedenih uputa kako bi se olakšala priprema zbornika i njegovo što brže objavljivanje. Ukoliko se autori ne budu pridržavali uputa, radovi će im biti vraćeni na popravak.

U zaglavlju rada treba navesti naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku, ime i prezime autora, instituciju i e-mail adresu, te sažetak rada (cca 200 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori su obvezni navesti ključne riječi uz svoj rad (do 10 riječi), također na hrvatskom i engleskom jeziku. Tekst je potrebno podijeliti u logične cjeline tj. (pod)poglavlja i dodijeliti im odgovarajuće (pod)naslove (npr. 1.0 Uvod, 2.0 Pregled literature, 3.0 Istraživanje, 3.1 Diskusija, 4.0 Zaključak).

OBLIKOVANJE TEKSTA

Elektronički tekst isporučuje se kao neoblikovan tekst (bez uvlaka, kurziva, tab označivanja i sl.) u .doc ili .rtf obliku. Potrebno je koristiti font Times New Roman, veličina slova 12 i prored 1.5. Također, obvezno je lijevo poravnanje teksta. Tablice, grafikoni, fotografije i slični prikazi šalju se u posebnoj datoteci no u samom tekstu priloga potrebno je jasno naznačiti gdje se ti prilozi moraju nalaziti u tiskanom obliku. Tekstovi ne smiju prelaziti jedan autorski arak (cca 30 000 slovnih znakova, uključujući praznine).

Bilješke se navode uz tekst, kao fusnote. U bilješkama se navodi pun bibliografski navod (referenca) kada se pojavi prvi put. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora koji se citira potrebno je staviti oznaku „Navedeno djelo“ ili „Nav. dj.“, popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (od-do) ako je kompiliran ili komentiran veći dio teksta citiranog autora. Oznaku „Isto“ može se koristiti ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom. Popis citirane literature navodi se na kraju teksta abecednim redom prema prezimenu autora odnosno naslovu djela (za publikacije s više autora).

Bibliografski navodi (reference) u bilješkama i u popisu literature trebaju biti navedeni kako slijedi:

- ako publikacija sadrži djelo jednog, dva ili tri autora

  1. McGarry, Kevin. The changing context of information : an introductory analysis. 2nd ed. London : Library Association Publishing, 1993.
  2. Crawford, Walt; Michael Gorman. Future libraries : dreams, madness & reality. Chicago; London : American Library Association, 1995.
  3. Beaudiquez, Marcelle; Francoise Bourdon; Sonia Zilhard. Management and use of name authority files - personal names, corporate bodies and uniform titles : evaluation and prospects. München : K. G. Saur, 1991.

- ako publikacija sadrži djelo četvorice ili više autora

  1. Key papers in information science / ed. by Belver C. Griffith. White Plains : Knowledge Industry Publications, 1980.

- ako se navodi članak u časopisu ili zborniku

  1. Davies, Eric. Learn by wire : managing network access to learning materials. // The Electronic Library 15, 3(1997), 205-214.
  2. Capurro, Rafael. What is information science for? : a philosophical reflection. // Conceptions of Library and Information Science : historical, empirical and theoretical perspectives / ed. by Pertti Vakkari and Blaise Cronin. London : Taylor Graham, 1992. Str. 82-96.

- ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mrežno ili mjesno dostupan rad)

  1. International Institute for Electronic Library Research : the ELINOR Project [citirano: 2005-10-05]. Dostupno na: http://ford.mk.dmu.ac.uk/Projects/ELINOR/ *
  2. The Public Library Service: the IFLA/UNESCO Guidelines for Development / ed. by Philip Gill et al. Muenchen : K. G. Saur, 2001. [citirano: 2009-10-05]. Dostupno na:  http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf
  3. Fluckiger, François. Multimedia over the Internet. // Joining efforts from communication to collaboration over the Internet : conference proceedings / 3rd CARNet Users Conference - CUC 2001. Zagreb : CARNet, 2001. [ CD-ROM ]

* Preporuča se, ukoliko je moguće, navesti što potpuniji bibliografski zapis o jedinici koja se citira, kao što je navedeno u drugom primjeru.

 

Pozivamo vas da cjeloviti tekst rada , s naznakom vrste (izlaganje, radionica, poster), pošaljete do 31. prosinca 2009. na adrese: sfaletar@ffos.hr i mwiller@unizd.hr.

Početna stranica | Obavijesti  

Uredništvo web stranica: Tinka Katic, Tomislav Ivanjko i Goran Zlodi