ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI 
Početna stranica AKM
   
Program       (hrvatski)
Programme  (English) 
 
 
 
 
 
 
 
Program / Programme 
 
 
Utorak, 18. studeni 1997. 

18.00 - 20.00   Uvod u CARNet 
20.00 - 20.30   Piće dobrodošlice 
20.30 -             Večera 

Srijeda, 19. studeni 1997. 

09.00 - 09.30 Prijava sudionika 
09.30 - 10.00 Prof. dr. Ivo Maroević: Fenomen kulturne baštine i definicija jedinice građe 
10.00 - 10.30 Dr. Tatjana Aparac: Informacijske znanosti: temeljni koncepti i problemi 
10.30 - 11.00 Dr. Aleksandra Horvat: Zajedničko i posebno u stručnoj naobrazbi arhivista,   bibliotekara i muzeologa 

11.00 - 11.30 Pauza 

11.30 - 13.00 Radionice* 

13.00 - 14.30 Ručak 

14.30 - 15.00  Mr. Predrag Pale: Tko su korisnici biblioteka, muzeja i arhiva u  
  informacijskom društvu 
15.00 - 15.30  Jozo Ivanović: Arhivska teorija i tehnologija: promjene u konceptima 
15.30 - 16.00 Tihomir Milovac: Virtualni muzej 

16.00 - 16.30 Pauza 

16.30 - 17.30 Radionice 
 Četvrtak, 20. studeni 1997. 

09.00 - 09.30 Zoran Bekić: Internet kao ideja i način življenja 
09.30 - 10.00 Nevenko Bartolinčić: Struktura CARNet mreže 
10.00 - 10.30 Predrag Vidas: Knjižnice kao članice CARNet mreže 

10.30. - 11.00 Pauza 

11.00 - 11.30 Ružica Vučić: Potrebe muzeja, knjižnica i arhiva za informacijskom 
  infrastrukturom 
11.30 - 13.00 Radionice 

13.00 - 14.30 Ručak 

14.30 -  15.00 Jadranka Stojanovski: Nacionalni informacijski sustav knjižnica Hrvatske:   nacionalna mreža za svjetsku mrežu 
15.00 -  15.30 Markita Franulić, Edin Zvizdić: Umjetnine Hrvatske na Internetu  

15.30 - 16.00 Pauza 

16.00 - 17.30 Radionice 

20.00   Zajednička večera 
  

Petak, 21. studeni 1997. 

09.00 - 09.30 Dr. Maja Jokić: Evaluacija elektroničkih izvora informacija s korisničkog 
  stajališta 
09.30 - 10.00 Dubravka Osrečki Jakelić: Mogućnosti primjene bibliotečnih standarda u  
  informatizaciji muzejske djelatnosti 
10.00 - 10.30 Zlatko Mileusnić: Etnografski muzej: proces obrade muzejske građe 

10.30 - 11.00 Pauza 
  

11.00 -  13.00 Izvještaji radionica i diskusija 

13.00 - 14.30 Ručak 

14.30 - 16.30     Izvještaji radionica i diskusija 
  

Subota, 22. studeni, 1997. 

Izlet  
_______ 
*Radionice: 

FORMALNA KATALOGIZACIJA / Mikica Maštrović 
SADRŽAJNA OBRADA / Žarka Vujić 
NORMATIVNA KONTROLA / Tinka Katić 
FORMATI ZA STROJNO ČITLJIVO KATALOGIZIRANJE I RAZMJENU PODATAKA / Radovan Vrana 
  PROGRAMME

Tuesday, November 18, 1997 

18.00 - 20.00   Introduction to CARNet 
20.00 - 20.30   Welcome Drink 
20.30 -             Supper 

Wednesday, November 19, 1997 

09.00 - 09.30  Registration 
09.30  - 10.00 Prof. dr. Ivo Maroević:The Phenomena of Cultural Heritage and the Definition 
  a Collection Unit  
10.00 - 10.30    Dr. Tatjana Aparac: Information Sciences: Basic Concepts and Problems 
10.30  - 11.00 Dr. Aleksandra Horvat: The Professional Education of Librarians, Archivists 
  and Museum Experts: The Common and the Particular 

11.00 - 11.30 Break 

11.30 - 13.00 Workshops* 

13.00 - 14.30 Lunch Break 

14.30  - 15.00  Mr. Predrag Pale: Who are the Library, Museum and Archives Users 
  in an Information Society 
15.00 - 15.30  Jozo Ivanović: Archival Theory and Technology: Conceptual Changes 
15.30 - 16.00 Tihomir Milovac: The Virtual Museum 

16.00 - 16.30 Break 

16.30 - 17.30 Workshops 
 Thursday, November 20, 1997 

09.00 - 09.30 Zoran Bekić: The Internet as an Idea and a Lifestyle 
09.30 - 10.00 Nevenko Bartolinčić: The Structure of the CARNet Network 
10.00 - 10.30 Predrag Vidas: Libraries as Members of the CARNet Network 

10.30. - 11.00 Break 

11.00- 11.30 Ružica Vučić: The Needs of Museums, Libraries and Archives for 
the Information Infrastructure 
11.30 - 13.00 Workshops 

13.00 - 14.30 Lunch Break 

14.30  -  15.00 Jadranka Stojanovski: The National Information System of Libraries in 
Croatia: A National Network for the Global Network 
15.00 -  15.30 Markita Franulić, Edin Zvizdić: Croatian Art on the Internet  

15.30 - 16.00 Break 

16.00 - 17.30 Workshops 

20.00   Reception 
  

Friday, November 21, 1997 

09.0  - 09.30 Dr. Maja Jokić: An Evaluation of the Electronic Sources of Information from 
the Usersć Viewpoint 
09.30 - 10.00 Dubravka Osrečki Jakelić: Possibilities for the  Application of Bibliographic 
  Standards in the Informatization of the Museum Community 
10.00 - 10.30 Zlatko Mileusnić: The Ethnographic Museum: The Processing of Museum Collections 

10.30 - 11.00 Break 

11.00 -  13.00 Workshop Reports and Discussion 

13.00 - 14.30 Lunch Break 

14.30 - 16.30     Workshop Reports and Discussion 

Saturday, November 22, 1997 

Excursion 
_______ 
*Workshops: 

Descriptive Cataloguing / Mikica Maštrović 
Subject Cataloguing / Žarka Vujić 
Authority Control / Tinka Katić 
Formats for Machine-Readable Cataloguing and the Exchange of Data / Radovan Vrana